POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU www.arbisnieruchomości.pl

 

1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Firma ARBIS Ryszard Szczerba, z siedzibą przy ul. Magnoliowej 10, 62-080 Tarnowo Podgórne, NIP: 9720088967, REGON: 630206194. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 2. Na potrzeby niniejszego dokumentu przyjmuje się iż:

Dane oznaczają dane osobowe‚ o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.

Firma oznacza Firmę ARBIS Ryszard Szczerba, z siedzibą przy ul. Magnoliowej 10, 62-080 Tarnowo Podgórne, NIP: 9720088967, REGON: 630206194.

Osoba oznacza osobę‚ której dane dotyczą‚ o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.

RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

Serwis oznacza stronę internetową www.arbisnieruchomosci.pl

 

2. Charakter gromadzonych danych.

Gromadząc dane kierujemy się sformułowanymi w przepisach RODO zasadami legalizmu, rzetelności, transparentności, minimalizacji, adekwatności i prawidłowości przetwarzanych danych. Dane przetwarzane są nie dłużej niż potrzeba i z zapewnieniem odpowiedniego ich bezpieczeństwa, w zgodzie z przyjętą w Firmie Polityką ochrony danych osobowych.

Firma gromadzi dane na temat Osób z następujących źródeł:

 • formularze umieszczone na stronie www.arbisnieruchomosci.pl

 • środki komunikacji takie jak wiadomości e-mail, kontakt telefoniczny, pliki cookie,

 • umowy o świadczenie usług wraz z danymi podanymi podczas ich zawierania,

 • logi serwera hostującego Serwis firmy,

 • analiza ogólniedostępnych ogłoszeń w internecie.

 

3. Podstawy prawne i uzasadnione cele wykorzystywania danych.

Informacje podane przez Panią/Pana wykorzystujemy:

  1. W celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego Serwisu;

  2. W celu świadczenia usług na Pani/Pana rzecz, w szczególności usług pośrednictwa w związku z kupnem/sprzedażą/najmem nieruchomości;

  3. W celach prawnych i związanych z zapewnieniem zgodności z przepisami, w szczególności podatkowymi i o rachunkowości;

  4. W celu zapewnienia sprawnego działania Serwisu internetowego Firmy;

  5. W celach archiwalnych, dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem;

  6. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem.

 

4. Ujawnianie danych dotyczących Pana/Pani.

Jeżeli wystąpi uzasadniona potrzeba, w związku z prowadzeniem działalności firmy, możemy ujawnić Twoje dane następującego rodzaju organizacjom i podmiotom:

 • internetowym portalom ogłoszeniowym oraz serwisom hostingowym - w celu wypromowania Pana/Pani oferty w Internecie;

 • usługodawcom z branży pocztowej i kurierskiej – w celu doręczania korespondencji;

 • firmom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe, informatyczne i prawne – w celu zapewnienia sprawnej bieżącej działalności Firmy, realizacji obowiązków wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i o rachunkowości, jak również w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

 • bankom, w celu realizacji płatności;

 • notariuszom, w celu przygotowania ewentualnego projektu aktu notarialnego;

 • podmiotom upoważnionym na podstawie szczególnych przepisów prawa (np. sądom, Policji, itp.).

 

5. Pliki cookies

Serwis nie używa plików cookies.

 

6. Przesyłanie danych za granicę.

Nie przekazujemy Państwa danych poza granice Polski ani do organizacji międzynarodowych.

 

7. Profilowanie

Firma nie prowadzi profilowania w rozumieniu przepisów RODO.

 

8. Przechowywanie Pani/Pana danych

  1. Pani/Pana dane pozyskane w celu zawarcia umowy pośrednictwa przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktowali się Państwo z nami w sprawie jej zawarcia.

  2. Pani/Pana dane pozyskane w związku z zawarciem umowy pośrednictwa przetwarzamy: do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy;do końca okresu wynikającego z obowiązku przechowywania dokumentów księgowych wynikającego z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej – czyli przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku od zawarcia wiążącej nas umowy, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie później.

 

9. Pani/Pana prawa

Ma Pani/Pan prawo:

  1. wiedzieć, czy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i otrzymać bezpłatną kopię dotyczących Pani/Pana informacji;

  2. do uzyskania ustrukturyzowanej kopii przekazanych nam informacji w formacie nadającym się do odczytu maszynowego;

  3. do wnioskowania o poprawienie swoich danych, które są niekompletne, nieprawidłowe lub nieaktualne;

  4. do usunięcia danych na Pani/Pana temat;

  5. do ograniczenia określonego korzystania przez firmę z danych;

  6. do wyrażenia sprzeciwu wobec określonego wykorzystania danych;

  7. do wniesienia do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) skargi dotyczącej przetwarzania przez Firmę danych.

Kiedy otrzymamy żądanie, możemy poprosić o dodatkowe informacje, w tym w celu zweryfikowania Pani/Pana tożsamości. W uzasadnionych przypadkach możemy odmówić realizacji żądań wskazanych w pkt. 7.1, 7.2 i 7.3, jeżeli będą one nieuzasadnione lub przesadne, lub naliczyć opłatę za przekazanie tych informacji.

Aby skorzystać z tych praw, proszę skontaktować się z firmą:

* pocztą elektroniczną na adres: biuro@arbisnieruchomosci.pl

* pocztą tradycyjna na adres: ARBIS Ryszard Szczerba, ul. Magnoliowa 10, 62-080 Tarnowo Podgórne.